• klik willekeurig op de pagina om dit venster te sluiten
  • Agenda

   Volledige agenda
   klik willekeurig op de pagina om dit venster te sluiten
 

Identiteit

Fundament
Ons uitgangspunt is het grote gebod dat Jezus Christus aan ons gegeven heeft: 'Gij zult liefhebben de Here, uw God, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. En het tweede aan dit gelijk: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf''. Dit gebod dient voor ons als leerkrachten, maar ook voor de kinderen en ouders een leidraad te zijn in de omgang met elkaar. Dit bijbelse uitgangspunt brengt met zich dat er keuzes gemaakt worden om de doelstelllingen te bereiken. Dit is omschreven in de basisnotitie identiteit.


Doelstelling
H
et is onze bedoeling om de kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op de maatschappij. We begeleiden de kinderen op hun weg naar volwassenheid en creëren hiervoor een veilige en uitdagende leeromgeving. Belangrijk is dat elk kind gezien wordt als een Godsgeschenk, waarbij het mag zijn wie het is. Het sociaal welbevinden van de leerlingen vinden we wezenlijk. Het kind moet zich geaccepteerd en gerespecteerd voelen.


Praktijk

De identiteit wordt zichtbaar op verschillende gebieden van het onderwijs dat op onze school wordt gegeven:

 • Dagelijks zijn we met de Bijbel bezig.
 • We proberen de kinderen ook voor te leven wat het geloof voor ons betekent.
 • We openen en sluiten elke dag met gebed.
 • In vakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs willen we getuigen van onze God als de Schepper en onderhouder van deze aarde.
 • In het vak geestelijke stromingen (bovenbouw) komen de kinderen in aanraking met andere godsdiensten. Daartegenover stellen we het unieke van het christelijk geloof.
 • We screenen methodes en boeken op taalgebruik en inhoud.
 • We zijn alert op occulte zaken.