• klik willekeurig op de pagina om dit venster te sluiten
    • Agenda

      Volledige agenda
      klik willekeurig op de pagina om dit venster te sluiten
 

Welkom bij de MR

De MR op de Koepelschool

 

MR staat voor medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op de Koepelschool. Eén keer in de zes weken vergadert de MR. In onze medezeggenschapsraad zitten zowel ouders als leerkrachten. 

Dit jaar zitten de volgende leden in onze medezeggenschapsraad:

 

Namens de ouders: Atze-Jan de Vries (locatie OL) en Janka van der Heiden (locatie NMB) 

Namens de leerkrachten: Tineke Storm (locatie OL) en Gerrie Luitjes (locatie NMB)

 

Om het werk goed uit te voeren heeft de MR de volgende rechten gekregen:

  

* Informatierecht: Het bevoegd gezag moet de MR inlichten over zijn bezigheden omtrent beleidsvoornemens, financiën, organisatorische en onderwijskundige zaken. De MR heeft recht op overleg met het bevoegd gezag over deze zaken.

* Initiatiefrecht: Dit houdt in dat de MR de bevoegdheid heeft om over alle aangelegenheden die de school aangaan een voorstel of standpunt bij het bevoegd gezag neer te leggen. Zowel vanuit het personeel als de ouders kunnen voorstellen ingediend worden.

* Instemmingsrecht of adviesrecht: Dit wil zeggen dat bij bepaalde, in het reglement van de MR genoemde besluiten, het bevoegd gezag instemming of advies bij de MR moet vragen. Het bevoegd gezag mag zonder de instemming van de MR zijn besluit niet uitvoeren. Een advies mag genegeerd worden.

 

De vergaderingen van de MR zijn openbaar tenzij het over vertrouwelijke zaken gaat. U bent van harte welkom. Op de website kunt u de agenda en notulen van de vergadering lezen.

Wilt u contact opnemen met de Medezeggenschapsraad? Stuur dan een mail naar: mr@koepelschool.nl